Privacy Policy

Our website address is: https://www.projectneverlost.com

 

NeverLost, gevestigd aan de Weemweg 47 in Stedum, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

 

Contactgegevens:

Weemweg 47, Stedum

+31638756549

Misha Martinovic is de functionaris gegevensbescherming van NeverLost.

Hij is te bereiken via neverlostexperience@gmail.com

 

Persoonsgegevens die wij verwerken:

NeverLost verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt.

 

Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

Voor- en achternaam

Geslacht

Geboortedatum

Adresgegevens

Telefoonnummer

E-mailadres

 

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken:

NeverLost verwerkt de volgende bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens van u:

Gezondheid

 

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken:

NeverLost verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

Het afhandelen van uw betaling

Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder

U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren

U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten

Om goederen en diensten bij u af te leveren

 

Geautomatiseerde besluitvorming:

NeverLost neemt geen besluiten op basis van geautomatiseerde verwerkingen over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van NeverLost) tussen zit. NeverLost gebruikt hierbij dus geen computerprogramma’s of -systemen.

 

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren:

NeverLost bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:

Alle gegevens worden maximaal drie maanden bewaart nadat de dienst geleverd is. Wanneer u zich inschrijft voor de nieuwsbrief behouden we uw email adres tot u zich uitschrijft.

 

NeverLost verstrekt geen persoonsgegevens aan derden, tenzij dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

 

NeverLost gebruikt geen cookies of vergelijkbare technieken.

 

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen:

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door NeverLost en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

 

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar neverlostexperience@gmail.com

 

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.

 

NeverLost wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

 

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

NeverLost neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via neverlostexperience@gmail.com